INNSATSLEDELSE

Helsetjenestens innsats ledes av Innsatsleder helse (IL HELSE) og

Medisinsk leder helse (MLH)


Uavhengig av hendelsens omfang og tilgang på ressurser skal første helseressurs som kommer frem til et skadested både iverksette akutte medisinske behandlingstiltak og ivareta initial innsatsledelse for helse.


IL HELSE skal lede helsetjenestens samlede innsats i innsatsområdet. En sentral lederoppgave er å fordele ressursene slik at oppgavene løses på best mulige måte. IL HELSE har spesielt ansvar for å vurdere ressursbehov, ivareta sikkerheten for helsepersonell, organisere helseinnsatsen på skadestedet og eventuelle samleplasser, samt etablere evakueringslinjer til sykehus og legevakt. IL HELSE melder behov for personell og materiell til lokal AMK. 

NASJONALE VEILEDERE OG RETNINGLINJER


Nasjonale veiledere inkluderer veiledere til lov og forskrift, prioriteringsveiledere og veiledere for tekniske prosedyrer (f.eks. koding, utstyr til ambulanse).

Helsedirektoratet har et lovfestet mandat til å utgi nasjonale veiledere. Omfanget av utredningen er avhengig av type veileder og grad av faglig uenighet på området. Vanligvis involveres eksterne bidragsytere. Utredningen tar utgangspunkt i det metodiske rammeverket Veileder for utvikling av kunnskapsbaserte retningslinjer. Nasjonale faglige råd inkluderer publikasjoner fra Helsedirektoratet som tidligere ble utgitt som tipshefte, veiviser, håndbok, og lignende.

NASJONAL VEILDER FOR HELSETJENESTENS ORGANISERING PÅ SKADESTED

Hovedfokus for denne veilederen er å avklare ansvarsforhold og å skissere sentrale prinsipper og hovedoppgaver for helsetjenestens innsats både ved mindre hendelser, og ved storulykker og masseskadehendelser der ressurser fra flere nødetater samvirker.

Les mer

 

NASJONAL VEILDER FOR MASSESKADETRIAGE

Nasjonal veileder for masseskadetriage beskriver
hvordan rask hastegradsvurdering av pasientene skal utføres i situasjoner hvor man ikke har tilstrekkelig ressurser til å gi hver og en optimal behandling. Veilederen gir anvisninger for masseskadetriagering både for helsepersonell og annet innsatspersonell.

Les mer

 

FELLES SAMBANDSREGLEMENT

Felles sambandsreglement for nødetatene og andre beredskapsbrukere (Felles sambandsreglement) er utarbeidet i samarbeid mellom helse, politi, brann, HRS og Forsvaret og legger føringer og tilrettelegger for klare rutiner og effektiv kommunikasjon i samvirke mellom nødetatene.

Les mer


Pågåenede livstruende vold (PLIVO)

Prosedyren er utatt for offentligheten.


 

HÅNDBOK FOR NØDETATENE CBRNE - FARLIGE STOFFER

Tverretatlig håndbok i håndtering av farlige stoffer
og CBRNE-hendelser, omhandler hendelser der personer utsettes for farlige kjemiske stoffer, biologiskeagens, radiologisk stråling, kjernefysisk materiale eller eksplosiver. Håndboken beskriver den initiale håndtering av hendelsene.

Les mer


NASJONALE FAGLIGE RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AV PERSONSKADE VED CBRNE-HENDELSER

Nasjonal faglig retningslinje for håndtering av CBRNE-hendelser med personskade gir utdypende føringer for helsetjenestens håndtering.

Les mer
HÅNDBOK FOR REDNINGSTJENESTEN

Redningstjenesten er den offentlig organiserte innsatsen fra flere samvirkepartnere for å redde mennesker fra død eller skade som følge av akutte ulykkes- eller faresituasjoner, og som ikke blir ivaretatt av særskilt opprettede organer eller ved særskilte tiltak.

Les mer